PROGRAM ELECTORAL 2024

I. UtilitățI publice

1. Servicii de apă şI canalizare

– extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare cu surse POIM și surse proprii;
– identificarea de noi fonduri nerambursabile europene, guvernamentale sau din fondurile proprii ale operatorului de apă și canalizare;
– încasarea redevenței legale pentru delegarea serviciului de apă și canalizare;
– monitorizarea cu strictețe a clauzelor din contractul de delegare, astfel cetățenii să fie corect informați și să beneficieze de servicii de calitate, iar abuzurile operatorului de apă și canalizare să înceteze sau să fie sancționate corespunzător.

2. Alimentarea cu energie electrică şI gaze naturale

– extinderea și modernizarea iluminatului public. Surse:locale (proprii), nerambursabile(guvernamentale, europene);
– identificarea și accesare de surse de finanțare nerambursabile pentru extinderea și modernizarea iluminatului stradal, prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu tehnologie actualizată, conform normelor europene şi instalarea unor panouri fotovoltaice pentru utilizarea energiei regenerabile;
– extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică în zonele nou construite;
– demersuri în vederea înlocuirii vechilor transformatoare;
– extinderea rețelei de gaze naturale, până la limita proprietății;

3. Serviciul de salubritate

– construirea punctelor de colectare selectivă(containere modulare) în Pașcani și suburbii, cu acces controlat;
– actualizarea regulamentului de salubritate, cu scopul de a încuraja eficientizarea colectării selective, pentru reducerea costurilor cu taxa de salubritate, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice;
– campanii publice permanente de informare cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor, în parteneriat cu școlile și O.N.G-urile din municipiu, corelate cu activități periodice de ecologizare;
– montarea de coşuri de gunoi în toate zonele publice și îmbunătățirea programului de ridicare a deșeurilor;
– investiții pentru dotarea şi mecanizarea serviciului de curățenie şi măturat stradal;
– urmărirea și respectarea planului de combatere a vectorilor DDD, în strictă colaborare cu instituțiile publice și cetățenii municipiului și îmbunătățirea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
– înființarea unui padoc pentru animalele fără stăpân şi autorizarea acestuia; colaborare cu O.N.G.-uri pentru sprijinirea adopției de animale fără stăpân;
– îmbunătățirea serviciilor de salubrizare și întreținere a spațiilor verzi, a fântânilor arteziene și toaletarea periodică a copacilor.

4. Transport public

– realizarea Planului de Mobilitate Urbană;
– modernizarea infrastructurii de transport din fonduri europene sau guvernamentale, prin achiziția de vehicule hibrid, electrice, cu emisii scăzute de carburanți şi costuri mici de exploatare;
– îmbunătăţirea staţiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi staţii şi terminale intermodale, pentru mijloacele de transport în comun;
-informatizarea și sistemului de management și gestiune a serviciului de transport public(sisteme e-ticketing, geo-localizarea mijloacelor de transport și a stațiilor);
– înființarea de noi trasee și stații pentru a asigura transportul public în toate zonele municipiului;
– înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitare pentru transport public: Pașcani- localități invecinate;

PROGRAM ELECTORAL 2024

II. Infrastructură

– implementarea lucrărilor de modernizare a străzilor pentru care sunt realizate studii de fezabilitate și sunt aprobați deja indicatorii tehnico-economici;
– includerea etapizată într-un program de modernizare a tuturor străzilor, trotuarelor şi a zonelor pietonale din municipiu(inclusiv suburbii);
– amenajarea intersecţiei dintre drumul DN28A cu C.F. din zona Blăgeşti;
– delegarea și implementarea serviciului de parcări rezidenţiale şi cu plată;
– refacerea periodică a marcajelor rutiere cu materiale de calitate;
– presemnalizarea trecerilor de pietoni din apropierea şcolilor, instalarea de indicatoare luminoase și limitatoare de viteză;
-iluminarea trecerilor de pietoni cu grad de risc ridicat;
– fluidizarea traficului rutier prin realizarea de sensuri unice și sensuri giratorii (zona Kaufland, Constructorul);
– susținerea realizării centurii ocolitoare a Municipiului Pașcani, în strânsă legătură cu proiectele de infrastructură de transport național;
– realizarea unor piste și circuite pentru bicicliști, atât pentru zona urbană, cât și cu acces către zona industrializată a municipiului și suburbii.

III. Economie locală şI locuri de muncă

– Susținerea înființării unui parc industrial la Pașcani; – acordarea de facilități fiscale în vederea stimulării realizării de investiții și creării de noi locuri de muncă;
– reglementarea comerţului ambulant. Amenajarea a două zone (vale – esplanadă, deal – zona de pietonal care duce de la scările mici pe strada Ştefan cel Mare) unde micii producători tradiţionali, hand-made sau cei care comercializează flori să îşi poată distribui produsele;
– locuri dedicate pentru producătorii locali, în piețele din municipiu Pașcani; – crearea unui departament de promovare a oportunităților de dezvoltare a economiei locale, pentru: – găzduire și organizare HUB-uri antreprenoriale și educative(incubatoare de idei, proiecte de afaceri și dezvoltare pe diferite domenii), în parteneriat cu O.N.G.-uri și factori educaționali, prin întâlniri consultative periodice între mediul de afaceri, factori de impact comunitar, specialiști în instruire și pregătire profesională şi reprezentanţii autorităţilor locale;
– implicarea activă în facilitarea colaborării dintre unităţile de învăţământ dual (în special cele cu profil tehnic) şi agenții economici pentru sprijinirea instruirii practice și asigurarea unor locuri de muncă, stimularea înființării de noi profile tehnologice pe domeniul energetic, prin programe naționale;
– sprijinirea înființării și dezvoltării unor întreprinderi sociale incluzive pentru persoanele vulnerabile, cu sprijin financiar de la Fondul Social European(FSE);

Media PNL Pascani

IV. Zona suburbiilor

– realizarea planulurilor parcelare la nivel de municipiu în vederea întocmirii documentației pentru emiterea titlurilor de proprietate;
– punerea în aplicare a prevederilor Programului Național de Cadastru și Carte funciară;
– reglementarea și amenajarea unui loc special pentru vânzarea păsărilor și a animalelor de talie mică(piață de animale), inclusiv a unui târg de vechituri;
– sprijinirea dezvoltării rețelei sanitare pentru medicina de familie;
– construirea unor terenuri de sport multifuncționale şi a unor spaţii de joacă pentru copii, în toate suburbiile;
-dotarea corespunzătoare a căminelor culturale din toate suburbiile, administrarea activității și punerea acestora la dispoziţia cetăţenilor.
Gâşteşti
– realizarea reţelei publice de distribuție apă potabilă și a rețelei de canalizare;
– amenajarea străzilor şi şanţurilor: 24Ianuarie, Florilor-Pietriş, Nicolae Bălcescu, Petru Rareş- Gheorghe Doja, Pârâul Sec şi Cizmarului;
-consolidarea podului de pe strada Petru Rareş şi amenajarea versantului;
-demolarea atelierului de la Şcoala Gâşteşti şi construirea unei săli de sport;

Gâşteşti

– realizarea reţelei publice de distribuție apă potabilă și a rețelei de canalizare;
– amenajarea străzilor şi şanţurilor: 24Ianuarie, Florilor-Pietriş, Nicolae Bălcescu, Petru Rareş- Gheorghe Doja, Pârâul Sec şi Cizmarului;
-consolidarea podului de pe strada Petru Rareş şi amenajarea versantului;
-demolarea atelierului de la Şcoala Gâşteşti şi construirea unei săli de sport;

Blăgeşti

-amenajarea străzilor şi şanţurilor: Păcii, Oituz, Mărăşeşti, Râpa Galbenă, Bisericii, Răzoare;
-consolidarea podului şi versantului de pe Avram Iancu (Groapa Itiş) şi a podului şi versantului de pe Râpa Galbenă spre Criveşti;

Lunca

-amenajarea străzilor şi şanţurilor;
-finalizarea proiectului de reabilitare şi dotare a căminului cultural din localitate;

Boşteni

-amenajarea străzilor şi şanţurilor: Libertăţii, Bucuriei, Peneş Curcanu;
-consolidarea versantului Râpa Hăulică de pe strada Libertăţii, consolidarea punte de pe Râpa Boşteni (Foca) str. Bucuriei, montat balustradă la podul de la intersecţia Baciului cu Ion Creangă ( lângă şcoală);

Sodomeni

-înființarea rețelei de canalizare şi ape uzate;
-amenajarea străzilor şi şanţurilor: Plevnei, Dimitrie Cantemir, Poieni, Moş Ion Roată, Tudor Vladimirescu, Fericirii ( de la biserică spre islaz), Dealu Mare, Vulturului;
-consolidarea versantului pe Pârâul Sodomeni, montare balustrade la podul de pe strada 13 Decembrie.

 

Boşteni

-amenajarea străzilor şi şanţurilor: Libertăţii, Bucuriei, Peneş Curcanu;
-consolidarea versantului Râpa Hăulică de pe strada Libertăţii, consolidarea punte de pe Râpa Boşteni (Foca) str. Bucuriei, montat balustradă la podul de la intersecţia Baciului cu Ion Creangă ( lângă şcoală);

V. Educaţie şI oportunităţI pentru tineri

– accesare de fonduri europene sau guvernamentare pentru crearea în parteneriat cu O.N.G-urile active a unui centru Școală după Școală cu program de meditații- gratuit, pentru a veni în sprijinul părinților – în cadrul Școlii nr. 2 Fântânele și recondiționarea imobilului și a curții, pentru desfășurare de activități în aer liber;
– stimularea profesorilor tineri pentru a participa la acțiuni și proiecte de voluntariat prin beneficii directe oferite de autoritățile locale(abonamente cu reduceri și gratuități la facilități locale(ștrand, terenuri de sport, locuri de parcare);
– implicarea Primăriei în programul “Şcoala Altfel” prin organizarea de ateliere specifice de implicare civică și administrație locală; proiecte în colaborare cu şcolile de la nivel local pentru a stimula democraţia participativă şi spiritul civic al tinerilor;
– iniţierea unui proiect pilot, în parteneriat cu liceele de la nivel local şi Camera de Comerţ Iaşi, prin care elevilor să le fie prezentate noţiuni legate de antreprenoriat, marketing şi management al unei afaceri. În cadrul acestui proiect elevii vor înfiinţa “firme de exerciţiu” pentru a exersa, în mod practic, abilităţile antreprenoriale. Acest tip de proiect se dorește a deveni o tradiție, pentru a dezvolta spiritual antreprenorial în rândul tinerilor, iar cele mai bune afaceri pot obține sprijin financiar de la bugetul local;
– creşterea numărului de burse sociale, de merit și de studiu şi a sprijinului financiar pentru elevi şi profesori;
– înființarea unor burse tematice, în colaborare cu agenții comerciali din municipiu, pentru copiii cu rezutate sau situații deosebite;
– acordarea de prime de instalare tinerilor păşcăneni care se întorc din străinătate să lucreze în municipiu sau care sunt din alte localități și se stabilesc în Pașcani;
-oferirea de premii sau alte recompense (gratuităţi, reduceri la evenimente culturale, sportive, sociale) sau participare gratuită la cursuri de formare, atât pentru elevi cât și pentru personalul didactic si nedidactic;
– identificare resurse și depunere proiect pentru înființarea unei tabere de vară(zona Gâștești) și unui centru de voluntariat(Pașcani), unde toate O.N.G.-urile interesate să poată desfășura activități specifice;
– înființarea unui centru zonal de perfecționare didactică și reorientare profesională în cadrul vechii Școli nr.1, Vatra Pașcani și reabilitarea imobilului;
– eficientizarea şi ajustarea corespunzătoare a programului local/judeţean de transport în comun pentru a asigura deplasarea elevilor;
– gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru elevii și profesorii din suburbii sau care predau la școlile din suburbii;
– asigurarea unor servicii de pază și protecție pentru toate școlile din municipiu, din bani de la bugetul local, în baza unui contract unic;
– sprijinirea înființării unui campus tehnologic, cu ateliere școală și ateliere de producție; stimularea parteneriatelor cu agenții economici locali pentru asigurarea forței de muncă;
– implementarea proiectului de eficientizare energetică la Școala ”Iordache Cantacuzino”;
– implementarea proiectului de modernizare și eficientizare energetică a Grădiniței nr.2 și Creșei nr.1;
– finanțare adecvată a tuturor școlilor din municipiu, evaluarea necesităților pentru fiecare unitate de învățământ, renovarea grupurilor sanitare de la toate școlile și amenajarea corespunzătoare a terenurilor de sport; crearea unui regulament și a unor condiții pentru folosirea publică a terenurilor de sport din cadrul școlilor;
– refacerea rețelei de cabinete școlare și găsirea unor soluții astfel încât fiecare școală să dispună de asistență medicală; înființare de cabinete stomatologice școlare.

VI. Ajutoare sociale şI măsuri pentru categoriile defavorizate

– alocarea unor fonduri din bugetul local pentru finanţarea formării profesionale a categoriilor defavorizate cu scopul inserţiei lor pe piaţa muncii;
– reorganizarea Serviciului Comunitar de Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară, sub forma unei Direcţii de Asistenţă Comunitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local;
– înființarea unui Centru social pentru persoanele aflate în dificultate, victime ale violenței domestice sau persoane fără adăpost și încurajarea unui program de voluntariat care să ajute la funcţionarea în bune condiţii a centrului;
– construcția unei noi Cantine sociale;
– sprijinirea funcţionării Clubului Pensionarilor. Oferire de premii, distincţii şi gratuităţi persoanelor în vârstă, care au adus un aport deosebit în viaţa comunităţii, prin intermediul organizării unui eveniment specific, dedicat lor.

VII. Infrastructura pentru sănătate

– implementarea proiectului de extindere și modernizare a Ambulatoriul de Specialitate din cadrul Spitalul Municipal Paşcani;
– înființarea unui Centru de Dializă la Pașcani;
– sprijinirea finalizarii lucrărilor de înființare a Centrului de recoltare a sângelui;
– iniţierea unui proiect prin care să fie reabilitată şi dotată Unitatea de Primire Urgenţe, din cadrul Spitalului Municipal Paşcani;
– adoptarea şi formarea unui nou compartiment de Medicină Școlară și Mediatori sanitari în cadrul Direcției de asistență socială;
– campanii de informare pe teme medicale, organizare evenimente și conferințe de interes public, cu tematici legate de nutriție, diabet, obezitate, pentru prevenirea dezvoltării unor afecțiuni grave, în rândul populației.

VIII. Viaţa culturală şI socială a oraşului

– implementarea proiectului de reabilitare a Palatul Cantacuzino și transformarea acestuia în muzeu;
– aducerea în stare funcţională a Căminelor Culturale din Lunca, Gâşteşti, Boşteni, Sodomeni, Blăgești și administrarea acestora în folosul cetățenilor;
– redeschiderea cinematografului, ca activitate în cadrul Casei de Cultură şi modificarea programului de lucru al Casei de Cultură „Mihail Sadoveanu” astfel încât păşcănenii să aibă acces la manifestările culturale şi sociale, mai ales în timpul liber, adică seara şi în weekend;
– organizarea de expoziții stradale pe tematici artistice, literare, tehnologice și practice;
– organizarea unui festival local anual sub egida ”Mihail Sadoveanu”;
– amenajarea zonei de agrement Lacul Peştişorul, cu scopul de a deveni un punct de atracţie pentru locuitorii municipiului Paşcani şi pentru cei din vecinătate;
– concesionarea insuliţei din parc, în vederea amenajării unei terase, cu impunerea unor reguli stricte în ceea ce priveşte mobilierul, organizarea, etc. şi obligarea concesionarului să menţină curat luciul de apă;
– proiect pentru realizarea unui patinoar pentru role vara și cu gheață artificială iarna, amplasat pe terenul adiacent lacului Peștișorul (fostul ștrand);
– implementarea proiectelor de realizare a celor cinci terenuri de sport multifuncționale (2 în oraș și 3 în suburbii);
– înființarea unui centru pentru adulți, organizat pe cluburi de interes comun(lectură, șah, mișcare, dans, muzică, pasiuni);
– amenajarea unei zone(cu foișor, scenă, copertină) pentru desfăşurare de evenimente culturale şi sociale în aer liber (spectacole, festivaluri, campanii) în parcul municipal;
– proiect pentru modernizarea strandului municipal;
– orgnizarea unui eveniment cultural de tip gală, pe secțiuni(educație, antreprenoriat, administrație publică, sport, sănătate), pentru recompensarea celor care se implică în comunitate;
– organizare de campanii de responsabilizare pe diferite problematici culturale sau sociale: campanii de informare anti-dependenţe (tutun, droguri, jocuri de noroc), Pro Viaţă (adopţie), campanii de responsabilizare civică (pro-vot), campanii de promovare a tinerelor talente şi a lecturii;
– demersuri pentru aducerea Clubului Copiilor și Clubului Sportiv sub administrarea directă a municipalității, pentru a putea accesa fonduri din bugetul local, necesare dezvoltării lor în interesul comunității;
– reabilitare imobil al fostei biblioteci municipale și includere într-un circuit cultural local prin înființarea unui centru cultural;

IX. Transparenţă decizională şI cooperare între instituţiile din municipiul paşcani, mediul de afaceri şI cetăţeni

Obiectiv general – reducerea birocrației, creșterea transparenței prin măsuri clare și a calității serviciilor furnizate de către UAT;
-plan de masuri în acord cu STRATEGIA PENTRU CONSOLIDAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, aprobată prin H G 909/2014 privind Strategia pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului local pentru coordonarea implementării Strategiei, aspect neglijat total de fostele administrații;
– va fi revizuită și renegociată strategia de dezvoltare a Municipiului Pașcani, inclusiv prin consultări publice online și directe, pentru a putea fi găsită direcția de dezvoltare a viitoarelor administrații, în acord cu prioritățile cetățenilor;
– se va crea un sistem de consultări publice directe și online, cu privirea la investițiile necesare în comunitate, urmând ca un procent din propunerile votate de cetățeni să se regăsească cu prioritate în Listele anuale de investiții;
– se va crea un sistem de corespondență letrică și online prin email, pentru a informa toți pășcănenii cu privire la investițiile realizate în fiecare an, dar și cu stadiul proiectelor implementate din bani publici;
– se va completa inventarul domeniului public, se va verifica inventarul întocmit, conform Legii nr. 165/2013, se va completa inventarul spațiilor verzi, fiecare registru inventar va fi întocmit și în format electronic, urmând a fi afișat pe site-ul institutiei;
– realizarea unei biblioteci virtuale funcționale, cu acces pentru toți angajații, care să conțină informații utile activității curente, elemente de legislație la zi, la care sa aibă acces și cetățenii, în măsura în care documentele au caracter nesecret;
– elaborarea și implementarea unui plan de digitalizare a serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri, reproiectarea paginii de internet a Primăriei Pașcani, fiecare compartiment urmând să aibă secțiune proprie, cu posibilitate de contact online (depunerea documente, efectuare plăți online, înregistrare petiții, dosare, solicitare informații). Corespondența cu cetățenii va fi realizată și prin email;
– se va creea o secțiune specială pentru Comisia Locală de Fond Funciar, urmând a fi afișat online raportul lunar al acestei comisii și situația dosarelor aflate în lucru;
– asigurarea managementului integrat al documentelor în instituție, urmărirea publică a documentelor: pe pagina de internet a primăriei se va creea o secțiune specială unde vor fi afișate toate contractele de achiziție publică;
– organizarea de activități tip- schimburi de bune practici cu alte instituții (din țară și din străinătate);
– consultarea angajaților în procesul de proiectare a unor documente strategice prin dezbateri interne pe diferite subiecte de interes; organizarea periodică de ședințe fără ordine de zi, cu toți angajații (de informare);
– creșterea gradului de accesare de resurse nerambursabile (fonduri europene/guvernamentale, alte surse) prin organizare de întâlniri de lucru cu potențiali beneficiari(școli, O.N.G.-uri) și oferire de suport legislativ;
– actualizarea și corelarea structurării organigramei/regulamentelor/fișelor de post, cu nevoile reale de personal/ competențe la nivel de factori de decizie/ personal executiv, cu facilitățile IT și cu metode inovative de management;
– măsuri de eficientizare a activității poliției locale, instalare sistem de monitorizare video pe cât mai multe zone din municipiu, în special cele unde vor fi efectuate lucrări și implementate investiții, pentru păstrarea și administrarea eficientă a bunurilor publice;
– realizarea codului administrativ local – ca sistem de norme ce va reuni întreaga activitate legislativă până în prezent a Consiliului Local, care alături de PUG, PLAN DE MOBILITATE URBANĂ, va sta la baza REGULAMENTUL MUNICIPIULUI;
– desemnarea unor delegați care să poată reprezenta fiecare suburbie în Consiliul Local. Rolul acestora va fi unul consultativ cu scopul de a lua decizii mai bine informate cu privire la aceste zone;
– crearea unei baze de date interoperabile între instituţiile publice locale;
– eficientizarea circuitului documentelor și soluționarea la rapidă a actelor depuse la Ghișeul Unic, prin organizarea pe categorii: acte care pot fi rezolvate în 5 zile, acte care pot fi rezolvate în 10 zile etc., aproximând timpul maxim în care pot fi procesate.

X. Patrimoniul construit: blocuri, clădiri de tip anl, pieţe agroalimentare

-actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism(R.L.U.);
– depăşirea blocajului administrativ în ceea ce privește construcția unui nou bloc ANL în zona vale, pe terenul ce a primit aceasta destinatie;
– sprijin pentru tinerii care doresc să își construiască case prin punerea la dispoziție a unor loturi de teren în acest sens;
– proiect pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Paşcani;
– sprijin pentru cetățeni în vederea organizării în asociații pentru a putea beneficia de fonduri pentru investiții la nivel de imobil și igienizarea subsolurilor inundate;
– adoptarea unui nou regulament al piețelor care să reglementeze modul de funcționare, timpul de funcționare, condițiile de acces în vederea comercializării, taxe corespunzătoare;
-încurajarea fermierilor și legumicultorilor locali, combaterea fenomenului de monopol al angrosiștilor, asigurarea controlului sanitar veterinar în piețe;
– finalizarea Cadastrului General al Municipiului şi înscrierea în cartea funciară a tuturor imobilelor;
– implementarea proiectului de modernizare a pieţei din zona vale;
– proiect de reabilitare si reorganizare a pieței din zona deal;
– implementarea proiectului de realizare a noului cimitir ;
– realizarea celor două proiecte finanțate prin CNI, respectiv construire Bazin de înot și Baza sportiva tip I;
– reabilitarea pasarelei peste calea ferată, ce face legătura între str. Gării și cartierul Lunca;
– implicarea directă a Primăriei prin crearea unei comisii de specialitate, delegare de responsabili şi specialişti care să ajute instituţiile să rezolve problemele de siguranţă şi securitate (avizele ISU etc.)

XI. SPAŢIILE VERZI ŞI ZONELE DE AGREMENT

– reorganizarea şi eficientizarea serviciului de îngrijire a spaţiilor verzi;
– reamenajarea spațiilor și parcurilor dintre blocuri;
– realizarea unei zone de aventură în Parcul Municipal, cu trasee pe categorii de vârstă;
– instalare de aparate de fitness în cartiere;
– implicarea municipalităţii, alături de unităţile de învăţământ, în sărbătorirea Zilei Pământului;
– reabilitarea si împrejmuirea spaţiilor de joacă, stabilirea şi afişarea unui regulament de funcţionare, asigurarea iluminatului şi paza obiectivelor prin supraveghere video; realizare de reparaţii periodice şi întreţinere a spațiilor;
– implementarea proiectului de reabilitare a parcului Riama;
-reînființarea și utilarea parcului de joacă de pe strada M.Kogălniceanu;
– încurajarea și spijinirea proiectelor ecologice, inițiate de școli și ONG-uri;
– implementarea proiectului de construire a unei grădinițe cu program prelungit în zona situată între sediul Parchetului şi Şcoala “Iordache Cantacuzino”;
– plantare de arbori ornamentali pe Esplanada din zona vale;
– crearea în parcuri a unor zone cu specific, pentru animale de companie;